Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az ókeresztény egyház irodalma I.

Paraméterek

Szerző Vanyó László
Cím Az ókeresztény egyház irodalma I.
Alcím Az első három század
Kiadó Jel Kiadó
Kiadás éve 2020
Terjedelem 448 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5147 99 9
Eredeti ár:
3.700 Ft
3.330 Ft
Online kedvezmény: 10%

1981-ben jelent meg Az ókeresztény egyház és irodalma című kötet első kiadása, 1988-ban a második. Az azóta eltelt közel két évtized számos változást, új felfedezéseket, vitatott kérdések eldöntését hozta magával, amik szükségessé tették az átdolgozást.

Leírás

1981-ben jelent meg Az ókeresztény egyház és irodalma című kötet első kiadása, 1988-ban a második. Az azóta eltelt közel két évtized számos változást, új felfedezéseket, vitatott kérdések eldöntését hozta magával, amik szükségessé tették az átdolgozást. Magyar fordításban számos jelentős monográfia jelent meg az ókeresztény irodalommal határos kérdésekről, az egyházatyák műveiből készült fordítások száma is megnőtt.
Számos helyen lehetett rövidíteni, egyes helyeken pontosítani, mint a Septuaginta értékelésénél, ahol a kutatások sok új eredményt hoztak. Az apostoli atyák és az első két század írásait részletes kommentárok elemzik, így a Didakhét, Hermasz Pásztorát, Antiokhiai Szent Ignatiosz leveleit. Közben újabb Origenész és Vak Didümosz-művet publikáltak a turai papiruszokból, Baszileiosz végérvényesen „visszakapta” eddig kétesnek tartott két művét is, Az ember teremtéséről és A keresztségről című könyveit.
Az eltelt évek során fordult elmélyülten a biblikus tudomány érdeklődése is az egyházatyák exegézise felé, minek eredményeképpen napvilágot láttak exegézistörténetek, amelyek természetszerűleg módosítják az ókeresztény irodalom összképét és értékelését. Jelentőseknek mondhatók a korai szerzetesség irodalmával foglalkozó kutatás eredményei. Az immár rendszeressé vált Órigenész kongresszusok Origeniana kiadványai öt kötetet tesznek ki, megismertetnek a nagy Alexandriai életműve és teológiája körül folyó mai kutatás és vita eredményeivel. A mai Törökország területén végzett ásatások jelentős ismeretanyaggal gyarapítottak, és a montanizmus újraértékelését vonták maguk után – A. Strobel és K. Aland munkái alapján –‚ a tudományos felfogás ismét méltányolja az egyházatyák polemikus megjegyzéseit is.
Az irodalomtörténeti fejezeteket bevezető történeti áttekintésről nem mondtunk le, csak ahol szükséges volt, ott módosítottunk. Továbbra is támaszkodunk „kivételezett” írásokra vagy szerzőkre, akiknek a művein keresztül szinte az egész korszak problematikája szemléltethető, akikkel behatóbban foglalkozunk, esetleg egész művet elemzünk.
Az exegetikai anyag mellett szeretnénk behatóbban foglalkozni a homiletikus anyaggal, amely „nyit” a liturgiatörténet felé. Szükséges több figyelmet szentelni a liturgikus forrásoknak és szöveggyűjteményeknek. A keresztény költészet jóval nagyobb teret kap a jelen át dolgozásban (a második kötetben). A jelentősebb szerzőknél megadtuk az eredeti nyelvű, nálunk leginkább elérhető szövegkiadást, a modern kritikai kiadásokat, valamint a fellelhető újabb magyar fordításokat. A lábjegyzetekben magyar címmel adjuk meg azokat a forrásműveket, amelyek magyar fordításban elérhetők. A könnyebb kezelhetőség érdekében két kötetre osztottuk az ókeresztény egyház irodalmának történetét.
 

Tartalom

Előszó
Rövidítések
Bevezetés
I. fejezet
A születő kereszténység történelmi környezete
Alexandria, Jeruzsálem, Róma
1. Hellenizmus, romanitás, zsidóság, kereszténység
2. Az őskereszténység
3. Az egyház a Római Birodalomban
Hellenista és keresztény irodalom
1. A hellenizmus irodalmáról általában
2. A keresztény irodalom kezdetei
3. Az ókeresztény irodalomról általában
II. fejezet
Az apostoli kor után
Az egyház és a hitegység kérdése
1. Az egység köteléke
2. A gnózis
3. A Szentírás és az egyházi tanítóhivatal
4. Az egyházi tanítóhivatal formái
5. A montanizmus
Az apostoli atyák
1. Római Szent Kelemen
2. Antiochiai Szent Ignatiosz
3. Szent Polükarposz
4. Hierapoliszi Papiasz
Pszeudoepigrafák az apostoli atyák korából
1. A Didakhé
2. A Barnabás-levél
3. Hermasz Pásztora
III. fejezet
Az egyház növekedése
A missziós sikerek és támadások a hit ellen
1. A missziós sikerek okai
2. Az egyház földrajzi kiterjedése
3. Keresztényellenes polémia, a hitvédelem szükségessége
Pszeudoepigrafák, apokrifek
1. Az apokrifek jelentősége
2. A pszeudoepigráfia problémája
3. Pogány és zsidó pszeudoepigráfia
4. Az irodalmi hamisítás eszközei, indítékai, megítélése
5. Újszövetségi apokrifek
a) Apokalipszisek
b) Evangéliumok
c) Apokrif akták
d) Levelek
e) Himnuszok, homíliák
f) Evangélium-prológusok
6. A kánoni evangéliumok egyes nagy teológiai témái összehasonlítva az apokrif feldolgozásokkal
a) Az angyali üdvözlet
b) Jézus megkeresztelése
c) A példabeszéd-értelmezés alakulása
d) Jézus szenvedése és feltámadása az apokrifekben
Az apologéták
1. Az apologéták munkásságának jelentősége
2. A Diognétoszhoz írt levél
3. Quadratus apológiája
4. Arisztidész
5. Pellai Arisztón
6. Szent Jusztinosz
7. Tatianosz
8. Athénagorasz
9. Szardeszi Melitón
10. Antiochiai Szent Theophilosz
11. Hermiasz
Az antignosztikus polémia
1. Hégészipposz
2. Szent Irenaeus
3. Hippolütosz
Két vita a 2-3. században
1. A húsvéti vita
2. A monarchiánus vita
IV. fejezet
Az egyház a 3. században
Pogányság és kereszténység a 3. században
1. A pogányság szellemi újraéledése
2. A római császárok valláspolitikája
3. A nagy üldözés és hatása
Az ókeresztény teológiai iskolák
1. Az alexandriai iskola története
2. Mit és hogyan tanítottak Origenész iskolájában?
3. Az ún. antiokhiai iskola
Alexandriai keresztény írók
1. Alexandriai Kelemen
2. Órigenész
3. Órigenész követői és ellenfelei
A latin keresztény irodalom kibontakozása
1. Quintus Septimus Florens Tertullianus
2. Minucius Felix
3. Novatianus
4. Szent Cyprianus
5. Commodianus
6. Arnobius
7. Lactantius
8. Vértanúakták és szenvedéstörténetek