Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Érettségi tételek magyar nyelvből

Paraméterek

Szerző P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József – Sebestyén Zsolt
Cím Érettségi tételek magyar nyelvből
Alcím 96 kidolgozott tétel 8 témakörben
Kiadó Tinta Könyvkiadó
Kiadás éve 2023
Terjedelem 464 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 409 383 1
Eredeti ár:
7.990 Ft
6.392 Ft
Online kedvezmény: 20%

A könyv a 2020-as Nemzeti alaptantervre épülő, 2024-től érvényes érettségi követelményrendszerhez kapcsolódva, az elmúlt húsz év közép- és emelt szintű szóbeli tételsorainak figyelembevételével készült. A tételek kidolgozásához a szerzők felhasználták a középiskolai oktatás legnépszerűbb és szakmailag a legmegalapozottabb ismereteket adó korábbi tankönyvcsaládjait, áttekintették az úgynevezett „új generációs” tankönyvek rendszerét, figyelembe vették az azokban megjelenített tudnivalókat is.

Leírás

A könyv a 2020-as Nemzeti alaptantervre épülő, 2024-től érvényes érettségi követelményrendszerhez kapcsolódva, az elmúlt húsz év közép- és emelt szintű szóbeli tételsorainak figyelembevételével készült. A tételek kidolgozásához a szerzők felhasználták a középiskolai oktatás legnépszerűbb és szakmailag a legmegalapozottabb ismereteket adó korábbi tankönyvcsaládjait, áttekintették az úgynevezett „új generációs” tankönyvek rendszerét, figyelembe vették az azokban megjelenített tudnivalókat is.

A kötet felépítése követi a közép- és emelt szintű követelmények nagy témaköreit, ismeretköreit, illetőleg megadott tételeit. Az érettségi felkészítő könyv 8 nagy témakörbe csoportosítva adja közre a 96 részletesen kidolgozott érettségi tételt magyar nyelvből: 1. Kommunikáció 2. A magyar nyelv története 3. Ember és nyelvhasználat 4. A nyelvi rendszer 5. A szöveg 6. A retorika alapjai 7. Stílus és jelentés 8. Digitális kommunikáció.

Az egyes tételek félkövér betűtípussal kiemelt részei megadják a legfontosabb, legalapvetőbb ismereteket. Ezzel elsősorban a középszintű érettségi vizsgákra készülőknek segít. Az emelt szintű tételeket és azokat az ismereteket, amelyek a tananyag mélyítését szolgálják, szürke sáv jelöli a szöveg bal oldalán. A kötet a különböző szintű érettségihez szükséges tananyag összegzésén, rendszerezésén túl a magyar nyelvi ismeretek bővítésének lehetőségét is megalapozza, önállóan is használható magyar nyelvtankönyvként.

 

Tinta Könyvkiadó, 2023.

Összeállította: P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József – Sebestyén Zsolt

Lektor: Parapatics Andrea, Mihályi Levente

 

Kapcsolódó témakör:

Érettségi felkészítők – magyar nyelv és irodalom

Tartalom

Előszó

Kommunikáció (Minya Károly)

A nyelv mint kommunikáció

A kommunikáció fogalma

A kommunikáció tényezői, folyamata és funkciói

A kommunikáció univerzális és interdiszciplináris jellege

A különféle társadalmak és kultúrák jelrendszereinek eltérései

Nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései példák alapján

Pragmatika

A sikeres nyelvhasználat gyakorlata

Nyelvi és vizuális kommunikáció

A nem nyelvi jelek

A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció

A kommunikáció működése

A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal

A kommunikáció fajtái különböző szempontok szerint

Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkcióira

Személyközi kommunikáció

Kommunikációs zavar, elvárás, megfelelés

Az írott és az elektronikus tömegkommunikáció különbségei

Tény és vélemény, tájékoztatás és véleményközlés a tömegkommunikációban; a főbb médiaműfajok

A tömegkommunikáció nyelvi kifejezési formái

A magyar nyelv története (Sebestyén Zsolt)

A magyar nyelv eredete

A főbb nyelvtípusok és jellemzőik; a nyelvrokonság bizonyítása

A magyar nyelvtörténet korszakai

A magyar nyelvtörténet forrásai

A Halotti beszéd és könyörgés elemzése

Az Ómagyar Mária-siralom elemzése

A magyar szókészlet sajátosságai

A nyelv diakrón és szinkrón változásai

A nyelvújítás

A szókincs jelentésváltozásának típusai

Az életmód, a történelem és a szókincs néhány összefüggése, az anyagi és szellemi műveltség megjelenése a szókészletben

Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek

Ember és nyelvhasználat (P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József)

Ember és nyelv (Pethő József)

Nyelv – gondolkodás – megismerés – kultúra

Jelek és jelrendszerek (Pethő József)

A jel és a nyelv mint jelrendszer

Nyelv és társadalom (P. Lakatos Ilona)

Nyelvi változatosság, nyelvi identitás, nyelvi tolerancia

A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés

A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevertnyelvűség fogalma és kérdései

Korlátozott és kidolgozott kód – nyelvi megkülönböztetés, nyelvi hátrány

Nyelvünk helyzete a határon túl

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelvhasználata

Nyelvváltozatok (P. Lakatos Ilona)

Nyelvünk változatai I. A köznyelvi változatok, csoport- és rétegnyelvek

Nyelvünk változatai II. Területi nyelvváltozatok (regiolektus): nyelvjárások (dialektus), regionális köznyelv(iség)

Egynyelvű szótárak

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés (P. Lakatos Ilona – Minya Károly)

Nyelvi tervezés (P. Lakatos Ilona)

Nyelvpolitika (P. Lakatos Ilona)

Nyelvművelés (P. Lakatos Ilona)

A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése (Minya Károly)

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, jelenségek értelmezésében (Minya Károly)

A nyelvi rendszer (P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József)

A nyelv mint jelrendszer (P. Lakatos Ilona)

A nyelvi rendszer, a nyelvi szintek

Jelnyelvek

Hangtan (Minya Károly)

A magyar hangállomány

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése

Helyesírás (Minya Károly – Pethő József)

A magyar helyesírás rendszere, a magyar helyesírás alapelvei (Minya Károly)

Helyesírási szótár, internetes támogatás a helyesírásban (Minya Károly)

A helyesírás stilisztikai változatai (Pethő József)

Alaktan (P. Lakatos Ilona)

A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében

A morfémák kapcsolódása; a morfémaszerkezetek

A szóalkotás módjai

Szófajtan (P. Lakatos Ilona)

A szófaj fogalma, a szófajba sorolás szempontjai

Az egyes szófajok fontosabb jellemzői és kategóriái

A szófajváltás, a többszófajúság

A mondat szintagmatikus szerkezete (P. Lakatos Ilona)

A szintagma helye a szókapcsolatok között, a szintagma fogalma, fajtái

Az egyszerű mondat részei

Mondattan (P. Lakatos Ilona – Pethő József)

A mondat fogalma, a rendszermondat és a szövegmondat (P. Lakatos Ilona)

A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai (P. Lakatos Ilona)

A mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése stilisztikai szempontból (Pethő József)

A szöveg (Pethő József)

A szöveg és a kommunikáció

A szöveg fogalma, jellemzői

A szöveg szóban és írásban

A szóbeli és írott szövegek

Szövegértelmezés

Szövegértés, szövegfeldolgozás

Az intertextualitás

Az intertextualitás jelensége, típusai

A szövegtípusok

A szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői

Szövegtípusok a médiában

A retorika alapjai (Pethő József)

A nyilvános beszéd

A retorika jelentősége, alkalmazása

A szónoki beszéd megszerkesztésének menete és a beszéd felépítése

Érvelés, megvitatás, vita

A vita és az érvelés

Az érv és az érvek fajtái

Retorikai eszközök alkalmazása a reklámnyelvben

A manipuláció nyelvi eszközei

A nyilvános beszéd nem verbális összetevői

A nyilvános megszólalás szövegtípusai

A jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása

Stílus és jelentés (Pethő József)

Szóhasználat és stílus

Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban és a szépirodalomban

A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei

A stílusárnyalatok

Alkalmi és állandó stílusérték, stílushatás

A szójelentés

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező

Stílusréteg, stílusváltozat

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzői

A hivatalos stílus stilisztikai kötöttségei

Stíluseszközök

Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke (szólás, szóláshasználat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák)

A képszerűség eszközei és kifejezőértéke a szépirodalomban

A szövegelrendezés stílushatása: az alakzatok

Az evokáció

A szöveg megjelenítésének képi világa

Összetett képrendszerek

A képszerűség eszközei hétköznapi szövegekben

Mondatstilisztikai eszközök (a verbális és a nominális stílus, a körmondat)

Digitális kommunikáció (Minya Károly – Pethő József)

A digitális kommunikáció ismérvei (Pethő József)

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv: a „digilektus”

A digitális kommunikáció társadalmi aspektusai

Az új „szóbeliség” jelenségei és jellemzői (Pethő József)

Az információs társadalom, az internetes kommunikáció hatása a nyelvhasználatra (Pethő József)

Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és felhasználhatóságának kérdései (Minya Károly)

Az elektronikus média hagyományos és új közlésmódjai (Minya Károly)