Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Érettségire készülök (történelem - rövid és hosszú esszéfeladatok)

Paraméterek

Szerző Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna
Cím Érettségire készülök (történelem - rövid és hosszú esszéfeladatok)
Alcím Felkészítőkönyv forrásokkal, kidolgozott feladatokkal (2. kiadás)
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2022
Terjedelem 216 oldal
Formátum C/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 697 832 7
Eredeti ár:
3.690 Ft
2.952 Ft
Online kedvezmény: 20%

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához. A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel.

Leírás

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához. A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni. Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot. A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani. Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

Három kötetes érettségi felkészítő – TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

-        kidolgozott rövid és hosszú esszék;

-        rövid válaszokat igénylő feladatok;

-        kidolgozott szóbeli tételek.

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

   mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;

-        mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:

-        egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;

-        a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;

-        mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;

-        mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;

-        mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;

-        mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;

-        mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;

-        mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;

-        mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.

 

További kötetek:

Érettségire készülök (történelem – rövid választ igénylő feladatok)

Érettségire készülök (történelem – 83 kidolgozott szóbeli tétel)

 

Mozaik Kiadó, 2022.

MS-2376U

Írta: Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna

 

Kapcsolódó témakör:

Történelem érettségi felkészítők

Tartalom

A könyv használatáról

A középszintű írásbeli vizsga az érettségin

Az ókor és kultúrája

Poliszok az ókori Hellászban (1.1.)

Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában (1.2.)

Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete

Az európai kultúra alapjai (1.3.)

A görög hitvilág

A görög szobrászat

A római építészet

Az ókori zsidó vallás

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai

A középkor

Nyugat-Európa a kora középkorban (2.1.)

A mezőgazdasági technika változásai

A hűbériség

A jobbágyság helyzete

A középkori egyház (2.2.)

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői

A keresztény-zsidó együttélés a középkorban

Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.)

A középkori városok kialakulása

A városok jogai az érett középkorban

A céhek kialakulása és működése

Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom (2.4.)

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai

A középkor kultúrája (2.5.)

A román stílus

A gótikus stílus

A reneszánsz kultúra

Kora újkor (1492-1789)

A földrajzi felfedezések és következményei (4.1.)

A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei

A kapitalista gazdaság kialakulása

A kontinentális munkamegosztás kialakulása

Reformáció és katolikus megújulás (4.2.)

A lutheri reformáció

A kálvinizmus

A katolikus megújulás

A barokk

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században (4.3.)

Az angol alkotmányos monarchia jellemzői

A felvilágosodás kora (4.4.)

A felvilágosodás államelmélete

A felvilágosodás valláskritikája

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk (6.1.)

Az alapvető emberi és polgári jogok

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések (6.2.)

A liberalizmus és a konzervativizmus

A nacionalizmus a 19. században

A szocializmus

Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért (6.3.)

A szövetségi rendszerek kialakulása

Az ipari forradalom hullámai és hatásai (6.4.)

Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés

A közlekedés átalakulásának következményei

Az iparosodás környezeti hatásai

Az iparosodás második szakasza

Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői

A világháborúk kora (1914-1945)

Az első világháború és következményei (8.1.)

Hadviselés az I. világháborúban

A Párizs környéki békék

A fasizmus és a nemzetiszocializmus (8.2.)

A náci ideológia

A kommunista diktatúra (8.3.)

A sztálini diktatúra

A második világháború (8.4.)

A német-szovjet viszony 1939 és 1941 között

Fordulat a keleti fronton

A nagyhatalmi együttműködés

A holokauszt

A jelenkor

A kétpólusú világ kialakulása (10.1.)

Az ENSZ legfontosabb szervei

Az ENSZ szervezetei és globális feladatai

A kétpólusú világ kialakulása

A kubai válság

Amerikai-vietnámi háború

A kétpólusú világrend megszűnése (10.2.)

A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata

Jugoszlávia szétesése

Németország újraegyesítése

Az európai integráció (10.3.)

Az európai integráció folyamata

A maastrichti szerződés

Az Európai Unió és az uniós intézmények működése

A globális világ sajátosságai (10.4.)

A globális világgazdaság ellentmondásai

A középkori magyar állam megteremtése

A magyar nép története az államalapításig (3.1.)

A magyar honfoglalás

Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora (3.2.)

I. (Szent) István államalapító tevékenysége

A tatárjárás

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora (3.3.)

I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései

A Hunyadiak (3.4.)

Hunyadi Mátyás központosító intézkedései

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

Az ország három részre szakadása (5.1.)

A mohácsi csatavesztés körülményei

Az ország három részre szakadása

A várháborúk

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora (5.2.)

Erdély etnikai és vallási képe a 16-17. században

A reformáció jellemzői és kulturális hatása

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc (5.3.)

A Rákóczi-szabadságharc előzménye, okai

A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei

Magyarország a 18. sz.-i Habsburg Birodalomban (5.4.)

Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása

Mária Terézia reformjai

II. József reformjai

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása (1790-1914)

A reformkor (7.1.)

Széchenyi politikai programja

Kossuth politikai programja

Forradalom és szabadságharc (7.2.)

A márciusi forradalom

Az áprilisi törvények

Az 1848-1849-es szabadságharc

A kiegyezés és a dualizmus (7.3.)

A kiegyezéshez vezető út

A kiegyezés tartalma és értékelése (7.4.)

A kiegyezés

A dualizmus kori gazdaság és társadalom (7.5.)

Gazdasági változások a dualizmus korában

Az arisztokrácia és a nagypolgárság

Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés

Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)

Az első világháború és következményei (9.1.)

A trianoni béke következményei

A Horthy-korszak (9.2.)

A bethleni konszolidáció

A Horthy-korszak politikai berendezkedése

Magyarország külpolitikája

A Horthy-rendszer ideológiai alapjai

Művelődési viszonyok és társadalom (9.3.)

Az antiszemitizmus Magyarországon a két háború között

Magyarország a második világháborúban (9.4.)

Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban

Magyarország német megszállása

A nyilas hatalomátvétel és következményei

A magyarországi holokauszt

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

A Rákosi-korszak (11.1.)

A Rákosi-korszak politikai rendszere

A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (11.2.)

Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása

A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése

A Kádár-korszak (11.3.)

A Kádár-korszak politikai rendszere

Életkörülmények az 1960-70-es években

A Kádár-korszak gazdaságpolitikája

A rendszerváltozás (11.4.)

A rendszerváltozáshoz vezető út

A rendszerváltozás főbb eseményei 1989-90-ben

A piacgazdaságra való áttérés nehézségei

Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság (11.5.)

Az erdélyi magyarság története 1945 után

Társadalomismeret

Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás (12.1.)

A szociális ellátórendszer fő elemei és működése

A szociális ellátórendszer Magyarországon

A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete

Az aktív és felelős állampolgárság alapjai (12.2.)

A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon

Az országgyűlési választások rendszere

Az alapvető emberi jogok

Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak (12.3.)

A háztartás pénzügyei

Rövid választ igénylő feladatok

Mintafeladatok