Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Finnugor rokonságunk

Paraméterek

Szerző Zsirai Miklós
Cím Finnugor rokonságunk
Alcím Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével
Kiadó Trezor Kiadó
Kiadás éve 1994
Terjedelem 696 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 963 7685 48 0
Eredeti ár:
1.475 Ft
1.401 Ft
Online kedvezmény: 5%

E mű első kiadása 1937-ben látott napvilágot, s rögtön nagy sikert aratott mind a szakemberek, mind a művelt nagyközönség körében. A kötetet sok-sok szemléletes rajz, valamint 206 egyedülállónak mondható fénykép gazdagítja.

Leírás

E mű első kiadása 1937-ben látott napvilágot, s rögtön nagy sikert aratott mind a szakemberek, mind a művelt nagyközönség körében. Ez nem volt véletlen, hiszen Zsirai Miklós munkája máig is páratlanul teljes összefoglalása mindazon ismereteknek, amelyek finnugor nyelvrokonaink nyelvéről, lélekszámáról, történelméről, életmódjáról, irodalmáról, művészetéről, népszokásairól egyáltalán tudhatók. Érthetetlen, hogy ez az egyedülállóan gazdag munka miért nem jelent meg ismét az elmúlt fél évszázadban, hiszen minden nép számára alapvetően fontos, hogy ismerje a gyökereit. A Finnugor rokonságunk ebben segíthet mindnyájunknak. A kötetet sok-sok szemléletes rajz, valamint 206 egyedülállónak mondható fénykép gazdagítja. Ez utóbbiak bemutatják nyelvrokonaink (nemcsak a finnek és észtek, hanem az Oroszország területén élő kisebb finnugor népek: vogulok, osztjákok, mordvinok, cseremiszek, zürjének stb.) népviseletét, lakhelyét, használati tárgyait, mindennapi életét. A három nagyméretű térkép melléklet pedig e népek földrajzi elhelyezkedéséről és ennek változásairól tudósít. Zsirai Miklós könyve rendkívüli értékű tudományos munka, de a szerző – miként az igazán nagy tudósok  mindig egyszerűen, színesen fogalmaz, s így a Finnugor rokonságunk nemcsak a finnugorság példa nélkülien gazdag enciklopédiája, hanem az első oldaltól az utolsóig lebilincselő olvasmány is.
A kötetet terjedelmes Függelék zárja, amely a mű szerkezetét követve összegzi a finnugor népekről 1937 óta összegyűlt újabb ismereteket, s így az olvasó naprakész tájékoztatást kap nyelvrokonainkról az őstörténettől kezdve napjainkig.
 
A könyv 5-583. oldala az MTA gondozásában 1937-ben megjelent első kiadás alapján készült.
Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor.
 
Írta: Zsirai Miklós
Szerkesztette: Zaicz Gábor
 
Kapcsolódó kiadványok:

Tartalom

Bevezetésül: eligazodás a világ nyelvei közt        

A nyelvek alaki osztályozása

A nyelvek származás szerint való csoportosítása

A magyar nyelv hovatartozása

Elvi tudnivalók

A nyelv élete

A nyelvrokonság mibenléte, fokozatai és bizonyítékai

A magyar nyelv vallomása

A magyar szókészlet bizonyságtétele

Szabályos hangmegfelelések

A magyar nyelv alaktani elemeinek és mondattani alapsajátságainak tanulságai

Nyelvrokonság és faji rokonság

A finnugor őskor

A finnugor elnevezés

A finnugor őshaza

Az ázsiai elmélet

A nyelvészeti paleontológia tanítása

A finnugor ősműveltség körvonalai

A régészet tanulságai

Az ősnép érintkezése idegen népekkel

A finnugorság szétválása

A finnugor népek ismertetése

Az ugor csoport

Az ugor név

Az ugor együttélés kora

Az obi-ugorok története

A vogulok

A vogul és a manysi név

Lakóhelyük és zsámuk

Műveltségi és nyelvi tagozódásuk, érintkezéseik idegen népekkel

Foglalkozásuk

Településformájuk, lakásuk

Ruházat, étkezés

Közlekedés, teherhordás

Jellemük

Vallási életük

Műveltségük

Az osztjákok

Elnevezéseik

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Foglalkozásuk, életmódjuk

Az obi-ugor népköltészet

Az osztják jellem. Az obi-ugorok pusztulása

A permi finnugorság

A finn-permi korszak

A permi elnevezés

A permi népek együttélése

A zürjének

Elnevezéseik

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Történetük

Gazdasági életük és műveltségük

A votjákok

Elnevezéseik

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Történetük

Gazdasági életük és művelődési viszonyaik

A zürjének és a votjákok népköltészete

A volgai finnugorság

A cseremiszek

Elnevezéseik

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Történetük

Életmódjuk, műveltségük, vallásuk

A mordvinok

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Elnevezéseik

Történetük

Életmódjuk

Kihalt volgai finnugor népek

A lappok

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Elnevezéseik

Történetük

Életmódjuk

A finnség

A közfinn korszak

A finnség szétválása

A finnek

Finnország földrajzi és éghajlati viszonyai

Finnország lakossága és a finnek létszáma

A finnek neve

Történetük

Finnország gazdasági élete

A finn művelődéstörténet és a mai (1931-as évekbeli) műveltség vázlata

A finn nyelv történetének vázlata

A finn nyelvjárások

A karjalaiak

Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk

Foglalkozásuk, életmódjuk

Nevük és jellemük

Történetük

A vepszék

Lakóhelyük, számuk, foglalkozásuk

Népi elnevezéseik, a vepsze és a csúd

Történetük

A vótok

A lívek

Az észtek

Észtország földrajzi és éghajlati viszonyai

Észtország lakossága, az észtek létszáma és tagozódása

Az észtek neve

Történetük

Észtország gazdasági élete

Az észt közművelődés vázlata

Az észt népköltészet és irodalom

A finnugor nyelvhasonlítás története       

Halogalandi, Ottar (Kr. u. 9. sz.), a korai előfutár

Jugria = Hungaria

Finn-magyar rokonítás

A látóhatár kiszélesedése

Strahlenberg, Philipp Johann von (1676-1747)

Szógyűjtés és kísérlet a történeti háttér földerítésére

Sajnovics János (1733-1785) Demonstratiója

Gyarmathi Sámuel (1751-1830) Affinitasa

Félszázados tétovázás

A finnugor tudományok hőskora

Castrén, Matthias Alexander (1813-1852)

Reguly Antal (1819-1858)

A nyelvhasonlító munkának mint nemzeti tudománynak megszervezése és fölvirágoztatása Magyarországon

Hunfalvy Pál (1810-1891)

Budenz József (1836-1892)

Thomsen, Vilhelm (1842-1927)

A finnugor tudományok megszervezése Finnországban

Ahlqvist, August (1826-1889)

Genetz, Arvid (1848-1915)

Donner, Otto (1835-1909)

Magyar munka Budenztől napjainkig (az 1930-as évekig)

Szinnyei József (1857-1943)

Munkácsi Bernát (1860-1937)

Halász Ignác (1855-1901)

Pápay József (1873-1931)

Gombocz Zoltán (1877-1935), Melich János (1872-1963) és a (korabeli) fiatalok

Finnország a finnugor kutatások élén

Setälä, Emil Nestor (1864-1935)

Paasonen, Heikki (1865-1919)

Wichmann, Yrjö (1868-1932)

Karjalainen, Kustaa Fredrik (1871-1919)

Kannisto, Artturi (1874-1943)

Toivonen, Yrjö (1890-1956) és a mai (az 1930-as évekbeli) arcvonal

Az észtek nyelvhasonlító munkássága

Wiedemann, Ferdinand Johann (1805-1887)

Veske, Mihkel (1843-1890) és a többiek

Mark, Julius (1890-1959) és munkatársai

A skandinávok szerepe a finnugor tudományokban

Friis, Jens Andreas (1821-1896)

Wiklund, Karl Bernhard (1868-1934)

Nielsen, Konrad (1875-1914) és Qvigstad, Just Knud (1853-1957)

Oroszország szerepe a finnugor kutatásokban

Utószó

Jegyzetek (Zaicz Gábor)

Tájékoztató

Az uralisztika válogatott szakirodalma

Eligazodás a világ nyelvei közt

A magyar nyelv hovatartozása

Elvi tudnivalók

A magyar nyelv vallomása

Nyelvrokonság és etnikai rokonság

Az uráli és a finnugor kor

Az uráli és a finnugor elnevezés

Az uráli és a finnugor őshaza

Az uráli és a finnugor ősműveltség körvonalai

A régészet tanulságai

Az ősnép érintkezése idegen népekkel

Az uráliak és a finnugorság szétválása

Az uráli népek ismertetése

A finnugor népek

A szamojéd népek

Az uráli nyelvtudomány közelmúltja és jelene

Zsirai Miklós és a Finnugor rokonságunk