Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az iskola optimalizálásának lehetőségei

Paraméterek

Szerző Bábosik István
Cím Az iskola optimalizálásának lehetőségei
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 304 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 39 4
Eredeti ár:
3.395 Ft
3.225 Ft
Online kedvezmény: 5%

Tanulmánykötetünk az iskola optimalizálását meghatározó felsorolt tényezők mozgósításának lehetőségeit elemzi új kutatási eredmények alapján.

Leírás

Egy iskola vagy iskolamodell működése annak függvényében ítélhető optimálisnak vagy kevésbé optimálisnak, hogy milyen mértékben képes felkészíteni a leendő állampolgárokat a távlatilag is meghatározó jelentőségű társadalmi-gazdasági elvárásoknak történő megfelelésre, az ezeknek adekvát életvezetésre, s hogy ennek érdekében jó hatásfokkal, kellő szakszerűséggel használja-e fel időbeli és hatásrendszerbeli kapacitását.
Az iskola optimalizálása jelentős mértékben függ a családdal történő, jól összehangolt együttműködéstől, továbbá új, korszerű személyiségfejlesztő nevelési-képzési módszerek alkalmazásától, a sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű integrált fejlesztésétől, a munka világára történő célirányos, tudatos felkészítéstől, de az iskola fejlődési folyamata során megszületett értékes neveléstudományi felismerések ismételt hasznosításától is.
Tanulmánykötetünk az iskola optimalizálását meghatározó felsorolt tényezők mozgósításának lehetőségeit elemzi új kutatási eredmények alapján. A kötetet a neveléstudomány művelőiből álló, több éve a felsőoktatásban tevékenykedő húszfős munkacsoport készítette. A könyvet mindenekelőtt a pedagógusok, a pedagógusjelöltek és a doktorandusz hallgatók figyelmébe ajánljuk.
 
 
Lektor: Barkó Endre, Schaffhauser Franz

Tartalom

Bábosik István: Az iskola optimalizálásának lehetőségei és szükségessége
Az iskola feladatai az Európai Unióban
A szociomorális magatartásformák és kompetenciák kialakítása
A szociális életképesség megalapozása
A szociális életképesség jelentősége és feltételei
Felkészítés a munka világára és az élethosszig tartó tanulásra
Felkészítés az egészséges életmódra
Az iskola optimalizálását akadályozó tényezők
Az optimális fejlesztő iskolamodell kialakításának főbb feltételei
Irodalom
I. A család szerepe az iskola optimalizálásában
Podráczky Judit – Hegedűs Judit: A család-iskola kapcsolat optimalizálásának esélyei
A Család és intézményes nevelés alprogram
Nemzetközi kutatások a szülői részvétel hatásáról
Nemzetközi törekvések a szülők bevonására
Hazai helyzetkép
A partnerség, a család-iskola kapcsolat optimalizálása irányába tett lépések
Irodalom
II. A személyiségfejlesztés új módszerei
Bús Imre: Az iskola optimalizálásának egy lehetősége: a játék pedagógiai alkalmazása
Életminőség és játék
Antropológiai nézőpont – értékes és értéktelen tevékenységek
Versengés és kooperáció
Kulturális megközelítés
A játék pedagógiai értékei
A játék integrálódása a pedagógiába
A játék integrálása a pedagógusképzésbe
Példák a tantárgyak egymásra épülésére a játék alkalmazásához a pedagógusképzésben
Az iskola optimalizálásának egy lehetősége – a játék pedagógiai alkalmazása
Összegző gondolatok
Irodalom
Hegedűs Gábor: A természettudományos és a matematikai gondolkodás alapozása konstruálással, kísérletezéssel a gyermekkorban
A természettudomány helye a gyermekkori nevelésben
Egy papírlap hajtogatásában meglévő lehetőségek
Kísérletezés a levegőoszlop nyomásával kapcsolatban
Az erős papír és a gyenge farostlemez
Kísérletek egy pohár vízzel – téves és valós következtetések
Szappanbuborék fújása
Vízóra
Vízipisztoly és vízipuska
Kísérletek a gázok hőmérsékletének változásához
Vízipisztoly
Vízipuska
Kísérletek a súrlódással, a tapadással kapcsolatban
Az origami és a súrlódás
A „szaladó” egér
Összegzés, tanulásszervezési formák
Irodalom
Duró Zsuzsa: A tehetséggondozás lehetőségei az iskolában a sakkoktatás képességfejlesztő hatásainak felhasználásával
Elméleti előzmények
Korábbi kísérletek
Vélemények
Az empirikus vizsgálat hipotézise, módszerei, eszközei
A vizsgálat eredményei
Összegzés
Irodalom
Lóth László: Az iskola optimalizálásának lehetőségei a felnőttképzésben: a kompetenciák fejlesztése
Mi a kompetencia – egy egyetemi példa?
Kompetencia a munka világában
A hagyományos pedagógiai felfogás
Boyatzis felfogása
A teljesitménypotenciál-modell
Az eredményoldal és annak személyi feltételei
A kompetencia fejlesztése
A felnőttképzés átfogó értelme
Kompetenciafejlesztés az általános képzésekben
Hogyan tovább, kompetenciafejlesztés?
Irodalom
Torgyik Judit: A bevándorlók oktatásának jellemzői Európában
A migráció árnyoldalai, gondok és problémák
Irodalom
III. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
Papp Gabriella: Új adatok a tanulásban akadályozott tanulók iskolai eredményességéről
Fókuszban az integráció
Készség- és képességmérés tanulásban akadályozott tanulók körében
A szóolvasó készség fejlődése
A szövegértés fejlődése
Összegzés
Irodalom
Zsebe Andrea: Mozgássérült gyermekek inkluzív nevelése
A helyzetfelmérő vizsgálat céljai
A vizsgálat célcsoportja
A vizsgálat módszere
A vizsgálat eredményei
Következtetések az eredmények tükrében
Zárógondolatok
Irodalom
Feketéné Szabó Éva: A konduktív nevelés új feladatai
A konduktív nevelés lehetőségei az öntevékenység, az önálló életvezetés kialakításában
A kutatás menete és az eredmények összegzése
A Pető Intézet konduktorainak és III-IV. évfolyamos hallgatóinak kérdőíves kikérdezése az integráló nevelésről
A budapesti önkormányzati iskolák alsó tagozatán nem magántanulói státusban tanuló CP-s gyermekek létszámának, tünet szerinti összetételének felmérése. A CP-s gyermekeket oktató többségi iskolák pedagógusainak kikérdezése a CP-s gyermekek integráló nevelési-oktatási tapasztalatairól
Az akkreditált pedagógus-továbbképzési kínálat felmérése
Változások a konduktív nevelés gyakorlatában
Következtetések, feladatok a jövőben a konduktív nevelés sikeressége érdekében
Irodalom
IV. A szociális életképesség megalapozása – felkészítés a munka világára
Emőkey András: A szakképzés módszertani megújításának kérdései
A szakképzés módszertani megújításának szükségessége
A rendszerváltozás óta végbement társadalmi-gazdasági változások
A munkaerőpiac elvárásai
A klientúra elvárásai
A képző intézmények munkájában várható változások
Változások az iskola által nyújtott szolgáltatásokban
Az informatikai forradalom hatása
A változások által felvetett problémák
A képzési cél—követelmény—tartalom problémái
A szakképzés és az életkor összehangolásának problémaköre
A képzési helyszín megválasztásának problémái
Módszertani dilemmák
Az új szemléletű oktatásszervezés alapelvei
Az iskola és az élet kapcsolatának erősítése
Problémaközpontú tanulásszervezés
Valósághűségre törekvés
Folyamatos ellenőrzés, értékelés: információszerzés a tanuló állapotáról
Aktív pályaorientáció
Feladatok a megvalósítás érdekében
Követendő általános irányelvek az oktatás területén
Az oktatáspolitikát érintő feladatok
A szaktanárképzést érintő feladatok
Az iskolákat érintő feladatok
A módszertani megújítást segítő kutatások
Növénytermesztési oktatási projekt szervezése és hatásvizsgálata
Problémaorientált és kooperatív tanulásszervezés az agrárszakképzésben
Integrált, problémaorientált és kooperatív tanulásszervezés a roma tanulók szakmai felkészítésében
Irodalom
Zachár László: A szakiskola optimalizálásának lehetőségei
A szakiskola jelentősége a középfokú szakképzésben
A szakiskola időrendi és tantervszerkezeti (tartalmi) problémái
A szakiskolai képzési reform tartalmi és pedagógiai problematikája
Optimalizálási javaslatok
Összefoglalás
Irodalom
Sós Tamás: A szakiskolai képzés optimalizálási lehetőségei az észak-magyarországi tapasztalatok alapján
A szakképzés az elmúlt negyedszázadban a gazdasági és a társadalmi elvárások hatására jelentősen átalakult
Kompetenciaigények megjelenése az EU szakképzés- és oktatáspolitikájában
Regionális válaszok
Az oktatás/képzés minőségi mutatói
Az észak-magyarországi szakképző iskolák pedagógiai programja
A szakiskolában tanuló fiatalok beilleszkedésének segítése differenciált pedagógiai munkát igényel
Felkészítés a munka világára és az élethosszig tartó tanulásra
A piacgazdaság kialakulása megváltoztatta a munkavállalókkal szemben támasztott munkaadói igényeket
A 138 gazdálkodó szervezet és velük a régióban kapcsolatban lévő szakképző intézmények véleményének összehasonlítása
Következtetések, javaslatok
A végzettek alkalmazásának kilátásai
Pályakezdők szaktudásának megítélése
Az elméleti és gyakorlati tudás korszerűségének megítélése
A pályakezdő szakmunkások ismereteinek, készségeinek, képességeinek megítélése
A következtetések, javaslatok általánosítása
Irodalom
Tóth Péter: A szakmai tanárképzés helyzete napjainkban
Szakmai tanárképzés és a Bologna-folyamat
Kompetenciák a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben
A szakmai tanárképzés egyes problémái
Összegzés
Irodalom
V. Hagyományápolás és útkeresés az iskola optimalizálása érdekében
Gombocz Orsolya: Pályakezdők az egyházi iskolában
Az egyházi iskolák specialitásai
Tanárképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán
Irodalom
Kovács László: Hagyománytisztelet és megújulás – az eszményi iskola ciszterci szemmel
Értékteremtés – művészeti nevelés
A pedagógusi szerep ciszterci szemmel
Irodalom
Karlovitz János Tibor: Egyházi fenntartású iskolák nevelési elvei
Rövid történelmi áttekintés
Egyházi iskolafenntartás 1990 után
Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények csoportosítása
Áttekintés a katolikus szerzetesrendekről
Katolikus iskolafenntartók, közoktatási intézmények száma, aránya
Bencések
Piaristák
Ferencesek
Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja (Szegedi iskolanővérek)
Jezsuiták
Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend
Mária Iskolatestvérek
Szalézi Szent Ferenc Társaság (Don Bosco Szalézi Társasága)
Ciszterciek
Premontreiek
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya
Összefoglalás gyanánt
Irodalom
Kováts-Németh Mária: A környezetpedagógia nevelési modellje: a konstruktív életvezetés
A környezetpedagógia célja és társtudományai
A környezetpedagógia nevelési modellje: a konstruktív életvezetés
Alapelv a felelős magatartás
A személyiségfejlesztést meghatározó komponensek, szükségletek
Irodalom
Antal Sándor: Az iskola optimalizálásának lehetőségei. Hogyan tovább, kisiskola?
Finanszírozási kérdések
Egy konkrét terület vizsgálata
Pedagógiai megfontolások
A kisiskolák pedagógiai előnyei
Pedagógiai hátrányok a kisiskolákban
Megoldási javaslatok
Irodalom
Bábosik Zoltán: Fehér foltok a magyar nevelés történetében – az iskola optimalizálását hátráltató tényezők
Bernstein Béla
Neumann Ede
Frisch Ármin
Összefoglaló
Irodalom
VI. A tanulmánykötet szerzői

Kapcsolódó kiadványok