Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban

Paraméterek

Szerző Juhász Valéria – Kálló Veronika – Radics Márta
Cím Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2019
Terjedelem 206 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5946 12 7
Eredeti ár:
2.500 Ft

A címben kiemelt életkor olyan szenzitív időszak gyermekeink életében, amely hosszú távon meghatározza, hogy a köznevelésben eltöltendő éveket mennyire kiegyensúlyozottan, pozitívan és jókedvűen éli meg a gyermek - és vele együtt család. A szerzők a nyelvészeti, pedagógiai és gyógypedagógiai tudományos kutatások eredményeire alapozva a játékkal nevelés és tanítás mellett kötelezték el magukat.

Leírás

Olvasás, beszélgetés és játék – ezekkel a szavakkal jellemezhetjük a három szerző könyvét. A kötetbe szerkesztett írások elsősorban szakembereknek íródtak, de bátran kezükbe vehetik azok a szülők is, akik számára fontos, hogy gyermekük és a család is sikerként, örömmel élje meg az iskolai éveket. A címben kiemelt életkor olyan szenzitív időszak gyermekeink életében, amely hosszú távon meghatározza, hogy a köznevelésben eltöltendő éveket mennyire kiegyensúlyozottan, pozitívan és jókedvűen éli meg a gyermek - és vele együtt család. A szerzők a nyelvészeti, pedagógiai és gyógypedagógiai tudományos kutatások eredményeire alapozva a játékkal nevelés és tanítás mellett kötelezték el magukat.

A könyv első fejezete azt részletezi, hogyan nevelhető olvasó és folyamatosan tájékozódó felnőtté a gyermek, majd arról kapunk képet, mely tényezők befolyásolják leginkább az oktatás hatékonyságát. Kiemelten foglalkozik a könyv az eltérő képességű gyerekekkel, a sikeres olvasástanítással, szókincsfejlesztéssel és szövegértéssel. Alaposan körbejárják, mely képességek, készségek azok, amelyeket már óvodáskorban megfelelő játékokkal tudunk úgy fejleszteni, hogy az olvasáselsajátítás gördülékenyen történjen az iskolában. A szerzők ehhez nemcsak „eszköz nélküli” játékokat mutatnak be, hanem számos olyan típusú társasjátékkal is szolgálnak, amelyekben a hangok, szótagok, szavak szerepére helyeződik a hangsúly, erősítve ezzel az anyanyelvi tudatosságot és a nyelvi érzékenységet. A kötet utolsó fejezetében az ujjak ismeretének szerepét emelik ki a számfogalom kialakításának, a számolási ismeretek begyakorlásának fejlődésében; a könyv szerzői ehhez is sok szórakoztató és szellemes játékot gyűjtöttek.

Írta: Juhász Valéria – Kálló Veronika – Radics Márta

Tartalom

AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS KIALAKÍTÁSA AZ OLVASÁSTANULÁS ELŐTT (Juhász Valéria)

BEVEZETÉS

AZ ÍRÁS-OLVASÁS ELSAJÁTÍTÁSÁT MEGELŐZŐ LITERÁCIÓS KÖRNYEZET, LITERÁCIÓS SZOKÁSOK

A LITERÁCIÓS TUDATOSSÁG KIALAKULÁSÁNAK ÖSSZETEVŐI

Tárgyi, környezeti feltételek

Literációs attitűdök, szokások

A gyermek környezetében élők literációs szokásai, viselkedése

A GYERMEK LITERÁCIÓS VISELKEDÉSÉNEK KIALAKULÁSA/KIALAKÍTÁSA

A LITERÁCIÓS ISMERETEK

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom

A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK (Juhász Valéria)

BEVEZETÉS

A LÁTHATÓ TANULÁS ÉS TANÍTÁS ÖSSZETEVŐI ÉS ÉRTELMEZÉSE

A TANULÁSI TELJESÍTMÉNYT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

Az olvasás-előkészítő, -fejlesztő programok hatása

Ismétlőolvasás-programok

Fonológiai tudatosság

Szövegértést fejlesztő programok

Az iskolai kontextus teljesítményre gyakorolt hatásai

A tehetséggondozó programok hatása

Az osztálylétszám

A képesség szerinti csoportosítás

A visszatartás

A sikeres tanítás kulcsa

A mikrotanítás

A tanár mint változásügynök

Az elvárások hatása az iskolai teljesítményre

Az értékelések, önértékelések hatása az iskolai teljesítményre

A Piaget-féle fejlődési szakaszok és a feladattípusok összefüggése

Az előzetes teljesítmények hatása

Az iskola előtti programok hatása

A tanulásra való beállítódás

A kreativitás és a tanulásra való beállítódás összefüggése

Motiváció vagy motiválás?

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom

A SZÓKINCS SZEREPE A SZÖVEGÉRTÉSBEN, SZÓKINCSMÉRŐ TESZTEK (Juhász Valéria – Radics Márta)

BEVEZETÉS

A FLUID ÉS FLEXIBILIS MENTÁLIS LEXIKON TANULÁSI KÉPESSÉGET MEGHATÁROZÓ VOLTÁRÓL

A SZÓKINCS MÉRÉSÉNEK MÓDSZERTANI SOKSZÍNŰSÉGE

A SZÓKINCS BECSÜLT NAGYSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A SZÓKINCS ÉLETKORI VÁLTOZÁSA

A SZÓKINCS ÉS AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VISZONYA AZ OLVASÁSSAL

FELISMERT SZAVAK SZÁMA ÉLETKORONKÉNT

A SZÓKÉSZLET ÉS A MEGÉRTÉS VISZONYA

AZ OLVASÁSFEJLESZTŐ PROGRAMOK EREDMÉNYEI A SZÓKINCS VISZONYLATÁBAN

A SZÓKINCS FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A HAZÁNKBAN HASZNÁLT SZÓKINCSVIZSGÁLÓ TESZTEK

SZÓKINCSVIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

Aktívszókincs-vizsgálat (LAPP)

A Gardner-féle expresszív szókincsteszt

A Mill Hill-szókincsteszt

A Meixner-féle szókincs- és szótanulás-vizsgála

A Peabody-szókincsvizsgáló-eljárás

A Kommunikatív fejlődési adattár (KOFA)

Iskolába lépő és 1. osztályos gyermekek néhány olvasási-írási alapkészségének vizsgálata

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer

Kognitívprofil-teszt

Verbálisfluencia-vizsgálatok

Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felméréséhez – a nyelvi fejlettség vizsgálata

A GMP-teszt

A szókincs és a verbális megértés vizsgálata az intelligenciatesztekben

WISC-IV gyermekintelligencia-teszt

WPPSI-IV

Szó? Nem szó? 2–4. osztályos gyermekek szóolvasás-megértésének vizsgálata

Nagy József szóolvasó készséget mérő tesztje

Az elemi olvasáskészség mérése

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom

SZÓKINCSFEJLESZTŐ JÁTÉKOK (Juhász Valéria – Radics Márta)

BEVEZETÉS  

KERESZTREJTVÉNYEK

Szókereső

BETŰJÁTÉKOK, BETŰKBŐL SZAVAK, SZÓKÍGYÓVARIÁCIÓK

Szóláncjáték-változatok

Csak a végét!

Szókockacukor

Ne mondd ki! Kettő marad, egy megy

Szógyűjtés dobókockákkal

Szótaglegó

Szódzsungel

Verses hangcsere

Verses szócsere

MondatDOBÓkocka

Betűfogó

SZÓGYŰJTŐ JÁTÉKOK: SZINONIMÁK, ANTONIMÁK, ALÁ-FÖLÉ RENDELT SZAVAK JÁTÉKAI

Bulibelépő

Szótesóverseny

Futáááás!

Szinonimakaboom

Kanalak (Spoons)

Cowboyjáték

ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉKOK

Szóbridzs

Bogozd ki!

Fedőnevek

Mennyi minden – Viele Dinge  

Tick... tack... bumm junior

5 másodperc 3 válasz

KOMMUNIKÁCIÓS JÁTÉKOK

Csatornacsőd

Telefonkihallgatás

Tolmácsgyakorlat

MIZÉria

Keresd a közmondást!

EGYÉB SZÓKINCSFEJLESZTŐ JÁTÉKOK

Dobble

Lyukas történet

TOVÁBBI TÁRSASJÁTÉK-AJÁNLATAINK

Betűjátékok, betűkből szavak, szókígyó-variációk

Asszociációs játékok

Kommunikációs, történetmesélős játékok

Egyéb, anyanyelvi tudatosságot, olvasást fejlesztő társasjátékok

ZÁRÓ GONDOLATOK

Szókincsbővítéshez ajánlott szótárak, kiadványok

Ajánlott online oldalak

Irodalom

Szövegforrások

A SZÓTAGTUDAT FEJLESZTÉSE ÓVODÁS-, ILLETVE KISISKOLÁSKORBAN (Juhász Valéria – Kálló Veronika)

BEVEZETÉS

Az olvasástanuláshoz szükséges készségek és a fonológiai tudatosság

A szótagtudat kialakulásának hozzájárulása az olvasástanuláshoz

Morfológiai tudatosság – szótagtudatosság  

ÚTMUTATÓ A SZÓTAGTUDAT FEJLESZTÉSÉHEZ

SZÓTAGTUDAT-FEJLESZTŐ FELADATSOR

Feladatok  

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom

FONOLÓGIAI TUDATOSSÁGOT ALAPOZÓ SZÓKINCSFEJLESZTŐ FELADATSOR – JÁTÉKSOR AZ M FONÉMÁRA 5-6 ÉVESEKNEK ÓVODAI FOGLALKOZÁSRA (Juhász Valéria – Kálló Veronika)

BEVEZETÉS

FONOLÓGIAI TUDATOSSÁG

SZÓKINCS ÉS OLVASÁSELSAJÁTÍTÁS

A SZÖVEGÉRTŐ KÉPESSÉG KRITIKUS SZÓKINCSE

ÚTMUTATÓ A FELADATSORHOZ

FELADATSOR

Indirekt ismerkedés a m hangzóval

Mackódalok, mondókák

A dalok átírása m-vel

Szókincs-aktivizálás, szókincsbővítés m-vel definíció alapján

Fonémadiszkriminációs gyakorlat – m azonosítása hívóképpel

Időtartam-megkülönböztetéses gyakorlat

Játék ritmusképlettel

Szó kiemelése más szavak közül – irányított auditív figyelem

Szókincsbővítés rokon értelmű szavakkal

Szókincsfejlesztés a szavak antonimájával, ellentétével vagy a „párjával”

A m hang megkülönböztetése más hangtól (diszkrimináció)

Hangfelismerés szóban – képek alapján

A m auditív felismerése és lokalizálása a szó elején

A m auditív felismerése és lokalizálása a szó végén

A m auditív felismerése és lokalizálása a szó belsejében

Hol van benne a m?

Fonológiai alapú keresés a mentális lexikonban

Asszociációk m-re

Definícióalkotás a gyerekek megfogalmazásában

Térbeli tájékozódás gyakorlása

Cselekvések m-vel

Egyforma – nem egyforma

Birtokos személyjeles játék

Kezdő fonémacsoport felismerése szövegből

Szókincsbővítés m-vel kezdődő összetett szavakban

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom

UJJTUDATOSSÁG A SZÁMOLÁSFEJLESZTÉSBEN ÓVODÁS-, ILLETVE KISISKOLÁSKORBAN – UJJPERCEPCIÓS, UJJTUDATOSSÁGOT FEJLESZTŐ GYAKORLATOK (Juhász Valéria – Radics Márta)

BEVEZETÉS

A SZÁMLÁLÁS KEZDETEI

AZ UJJAK SZEREPE AZ ARITMETIKAI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN UJJTUDATOSSÁGI TESZTEK

INTERVENCIÓS UJJTUDATOSSÁGI KUTATÁSOK A SZÁMOLÁSFEJLŐDÉS FÜGGVÉNYÉBEN

BEVEZETÉS A GYAKORLATSORHOZ

FÜGGETLEN UJJMOZGATÁSOS GYAKORLATOK

UJJGYAKORLATOK MONDÓKÁKKAL

Hüvelykujjam korán kelt

Tenyérsimogatós mondóka

Kézmozgatós mondóka

Énekkel kísért játék

UJJTUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE AZ UJJAK MEGNEVEZÉSÉVEL

Bemelegítés – ujjmegnevezések

Utánzás

Nyitott szem, párhuzamosan előrenyújtott karok

Nyitott szem, elöl keresztezett karok

Csukott szem, előrenyújtott karok keresztezés nélkül

Csukott szem elöl keresztezett karokkal

Nyitott szem hátratett kezekkel

Nyitott szem hátra-, keresztbe tett karokkal

Az egymás után megérintett ujjak sorrendben történő megjegyzése

SZÁMJÁTÉK-TEVÉKENYSÉGEK UJJAKKAL

Szubitizáció ujjakkal

Számolás ujjnyitogatással

Ujjnyitogatás egyszerűbb szöveges feladatokba rejtett megfeleltetésekkel

A megfogott ujjak számának összeadása

Összeadási feladatok eltereléssel

A tízes átlépés gyakorlása

A bal kézen a megfogott, jobb kézen a meg nem fogott ujjak számának összege

Ujjképek százas számkörben

Szorzás

Transzformációs kreatív feladatok

ZÁRÓ GONDOLATOK

Irodalom